Corona en de impact op uw bedrijf

Als ondernemer komt er ook veel op u af: Worden mijn producten geleverd? Hoe betaal ik mijn rekeningen? En mijn personeel? Het is van belang om de financiële schade in verband met het virus te beperken. In deze nieuwsbrief gaan wij in op enkele aandachtspunten. Deze zaken zijn vaak snel te regelen, en wij helpen u graag hierbij.

Uw  relatiebeheerder staat – zoals altijd – voor u klaar. Voor acute vragen kunt u daarnaast 24/7 een beroep doen op de vennoten Krijn de Graaf (06 13 14 64 88, k.degraaf@lentinkdejonge.nl) en Martin Klomp (06 15 67 84 57, m.klomp@lentinkdejonge.nl).

Samen willen we ervoor zorgen dat uw bedrijf ook in deze roerige tijden financieel gezond blijft.

Contracten

Controleer contracten met klanten en leveranciers op de voorwaarden in het geval er producten niet worden geleverd of afspraken niet worden nageleefd. Wie is hierbij verantwoordelijk, staan er mogelijke boetes op en hoe wordt gehandeld in situaties van overmacht? Ook contracten met verzekeraars zijn van belang om een duidelijk beeld te krijgen of en in hoeverre financiële schade kan worden verhaald op de verzekeringsmaatschappij. Wanneer u als ondernemer duidelijk heeft wat de consequenties zijn van eventuele beperkingen in de onderneming, bent u beter in staat de juiste keuze te maken.

Alternatieve scenario’s

Houdt alternatieven achter de hand voor het geval bepaalde contracten niet nageleefd kunnen worden. Denk hierbij aan tweede opties voor leveranciers, alternatieve routes voor transport of vervanging van werknemers met (lichte) klachten. Hiermee kan worden voorkomen dat de onderneming door een kleine tegenvaller in de problemen raakt. Het is ook van belang om de kosten van de alternatieve oplossing op te wegen tegen de opbrengsten hiervan.

Werktijdverkorting

Wanneer blijkt dat het coronavirus een zodanige invloed op de werkzaamheden heeft dat ten minste 20% van de arbeidscapaciteit voor een periode van 2 tot 24 weken buiten gebruik is, kan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om een vergunning voor werktijdverkorting worden gevraagd. Deze vergunning geldt voor maximaal 6 weken en kan 3 keer worden verlengd (totaal 24 weken). Let er dus wel op dat er na 24 weken geen werktijdverkorting meer kan worden aangevraagd, ondanks de mogelijkheid dat het coronavirus dan nog steeds aanwezig is.

Voor de niet-gewerkte uren van uw werknemers wordt een WW-uitkering van het UWV verleend. Hiervoor moeten de werknemers wel WW-rechten hebben opgebouwd. Zie verdere informatie werktijdverkorting rijksoverheid. Zzp’ers kunnen een beroep doen op het Bbz, zie hiervoor de informatie van de rijksoverheid. Wilt u werktijdverkorting aanvragen, of heeft u vragen hierover? Wij helpen u graag.

Uitstel van betaling voor belastingen

Wanneer door het coronavirus de activiteiten van de onderneming niet meer (volledig) kunnen worden uitgevoerd, kan de onderneming bij de Belastingdienst een verzoek om uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting indienen. Dit verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd en worden bevestigd door een derde deskundige, waarbij moet blijken dat de onderneming daadwerkelijk schade ondervindt aan het coronavirus, bijvoorbeeld wanneer de omzet vermindert terwijl de kosten gelijk blijven. Wij kunnen u daarbij helpen. Zie ook de informatie van de Belastingdienst.

Verlagen voorlopige aanslag

Verwacht u een (forse) terugloop in inkomsten de komende periode als gevolg van het coronavirus, dan kunnen wij voor u een verzoek indienen bij de Belastingdienst om de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te verlagen. Deze verzoeken zullen ook ingewilligd worden door de Belastingdienst.

Tijdelijke overbruggingskrediet/ Borgstelling MKB-krediet

Om ondernemingen die in financiële problemen verkeren te helpen, heeft de overheid besloten om de borgstelling MKB-krediet (BMKB) te verhogen. De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet met een looptijd tot 2 jaar. Deze verruiming brengt liquiditeit voor kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Op dit moment staat de overheid bij de BMKB garant voor 50% van de lening, dit zal worden verhoogd naar 75%. Wij helpen u graag bij het aanvragen of verhogen van uw MKB-krediet.

Deel dit bericht op: