Wetsvoorstel excessief lenen bij een eigen BV

Wanneer u als ondernemer dividend wilt uitkeren uit uw BV, moet u hierover belasting betalen.

Introductie wetsvoorstel

Het tarief voor de dividendbelasting is op dit moment 26,9%. Door geen dividend uit te betalen maar te lenen van de eigen BV, kan de heffing van dividendbelasting worden uitgesteld. De overheid wil hier grenzen aan stellen en heeft het wetsvoorstel ‘excessief lenen’ geïntroduceerd. Een ondernemer die bovenmatig leent van zijn eigen BV wordt naar verwachting vanaf 2023 automatisch belast.

Een directeur-grootaandeelhouders (DGA, houder van minimaal 5% van de aandelen in een BV) moet vanaf 2023 belasting betalen voor zover er in dat jaar meer dan  € 700.000 is geleend van de eigen BV. De drempel van € 700.000 geldt voor de DGA en zijn partner samen. Schulden die deze drempel te boven gaan worden als fictief voordeel (dividend) belast tegen een tarief van 26,9% (in 2022). De peildatum waarop de schulden worden vastgesteld voor een bepaald jaar is op 31 december.

Alle schulden die een DGA heeft bij zijn eigen BV worden meegeteld. Dus ook schuldposities in de rekening-courantverhoudingen. Er geldt één uitzondering. Dat is de schuld die is aangegaan voor een eigen woning. Deze moet voldoen aan de voorwaarden van de eigenwoningschuld zoals in de Wet Inkomstenbelasting. Op eigenwoningschulden die na 1 januari 2023 worden afgesloten dient een hypotheekrecht te worden gevestigd. De hypotheek moet worden vastgelegd bij de notaris door middel van een hypotheekakte.

Ook schulden aan de eigen BV  van verbonden personen (zoals ouders en kinderen met hun partners van de DGA) worden toegerekend aan de DGA, voor zover deze schulden de drempel van € 700.000 overschrijden.

Als u in een bepaald jaar meer schulden heeft dan € 700.000, dan wordt het meerdere (waarover u belasting heeft betaald) opgeteld bij het drempelbedrag voor het jaar daarop. Als u uw schuld later aflost wordt dit gezien als negatief fictief voordeel (verlies). Maar dit mag maximaal het bedrag zijn dat eerder bij u als bovenmatige lening is belast.

Omdat dit wetsvoorstel naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2023 in werking gaat treden, is het verstandig om nu alvast actie te ondernemen. Wij geven u alvast een paar mogelijkheden om belastingheffing te voorkomen.

Als u voldoende liquide middelen in privé heeft, kunt u uw schuld bij uw vennootschap aflossen. Door de schuld alvast onder het drempelbedrag van € 700.000 te brengen voorkomt u belastingheffing.

Heeft u beleggingen en/of vastgoed gefinancierd met een lening van uw vennootschap? Dan kunt u overwegen om uw beleggingen en/of vastgoed over te brengen naar de BV. Let wel op dat de overdracht van vastgoedbeleggingen leidt tot overdrachtsbelasting van 8% over de marktwaarde van het ingebrachte vastgoed.

U kunt ook uw schuld herfinancieren. Bijvoorbeeld bij de bank. U voorkomt hiermee belastingheffing door dit wetsvoorstel, omdat u hierdoor geen schuld open heeft staan bij uw eigen B.V.

Heeft u vragen over het wetsvoorstel excessief lenen? Of wilt u graag advies over wat u in uw situatie het beste kunt doen? Neem dan contact op met een van onze fiscale adviseurs.

Deel dit bericht op: